Учитель – творець добра на землі! (Віртуальна книжкова виставка)

АвторНіна Соколовська

Учитель – творець добра на землі! (Віртуальна книжкова виставка)

«… щоб дати учням іскорку знань,
вчителеві треба ввібрати ціле море світла»
                                     В. О. Сухомлинський

В Україні в першу неділю жовтня традиційно відзначається День Вчителяце професійне свято працівників освіти.

Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій воно віддає найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного, пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Професія вчителя одна з найважливіших, почесних і відповідальних професій. Педагог зобов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури.

Шановні педагоги! Щиро вітаємо Вас з прийдешнім професійним святом! За покликом серця Ви обрали благородну, потрібну, але дуже відповідальну професійну стежину – педагогічну. Від щирого серця бажаємо Вам добра і здоров’я, щастя і миру, успіхів і удачі у всіх починаннях!

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку

«Учитель – творець добра на землі!»

Бахмат Н. В. Моделювання та аналіз діяльності педагогічного працівника : навч. посіб. / Н. В. Бахмат. – Київ : Міленіум, 2020. – 212 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти моделювання та аналізу діяльності педагогічного працівника, що застосовується у практиці підготовки фахівців. Усі підходи представлені як керівництво до їх подальшого використання в освітньому процесі з урахуванням специфіки, цілей і завдань, можливостей застосування, переваг та обмежень, ризиків, утруднень й особливостей упровадження. У додатках містяться деякі методики, тести та схеми аналізу навчальних занять у закладах вищої освіти.

Для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вчителів, керівників освітніх установ і всіх, хто цікавиться моделюванням діяльності педагогічного працівника.

Гордійчук М. С. Вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / М. С. Гордійчук, О. В. Мартіна, Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 135 с.

«Вступ до спеціальності» як навчальна дисципліна в плані підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і вивчається в першому семестрі.

Основна мета вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» – сформувати в студентів цілісне уявлення про заклад вищої освіти, знання про організаційно-управлінські аспекти їхньої фахової підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Довга Т. Імідж сучасного вчителя : навч.-метод. посіб. / Тетяна Довга. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 144 с.

У посібнику представлено загальні відомості з іміджології: виникнення та розвиток науки, сутність поняття «імідж», його різновиди. Розкрито зміст і структуру індивідуального іміджу особистості, схарактеризовано особистісно-професійний імідж учителя та показано його роль у педагогічному процесі.

Посібник адресовано майбутнім учителям – студентам вищих педагогічних навчальних закладів, а також фахівцям, що вже знайшли себе в педагогічній професії. Однак сподіваємося, що його зміст зацікавить не лише педагогів. Адже знання про імідж сьогодні потрібні кожній людині, небайдужій до того, яке враження вона справляє на інших.

Калуська Л. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / Любомира Калуська. – Вид. 2-е. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 223 с.

У виданні представлено короткі інформативні відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність Григорія Сковороди, Григорія Ващенка, Софії Русової, Василя Сухомлинського та Мирослава Стельмаховича. В абетковому порядку подано добірку узагальнених думок учених з різних освітянських проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про них, а також різні форми роботи з аудиторією, розроблені й апробовані автором, що ґрунтуються на ідеях цих педагогів.

Для педагогів, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.

Кучинська І. О. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 292 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій відповідних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки сучасних фахівців, подано матеріал про роль університетів у розвитку суспільства, загальні засади педагогіки та дидактику вищої школи, методи та форми організації навчання у вищій школі та виховну роботу зі студентською молоддю.

Видання рекомендоване для студентів, магістрантів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищої школи.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Альма-матер).

Учитель – людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.

Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам закладів вищої освіти. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

Пальшкова І. О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя : навч. посіб./ І. О. Пальшкова. – Київ : Слово, 2011. – 192 с.

Професійна діяльність учителя початкової школи серед інших педагогічних професій посідає особливе місце. Воно визначається не тільки обсягом освітніх завдань, які вирішуються, але й значимістю цього періоду для всього розвитку і становлення особистості дитини, її цінностей і світогляду.

У виданні подано теоретичний і практичний матеріал формування професійно-педагогічної культури в майбутніх учителів початкових класів на основі практико-орієнтованого підходу.

Прокоп І. Готуємось до професії вчителя: вступ до спеціальності : навч. посіб. / Інна Прокоп ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 223 с.

У посібнику представлений навчально-методичний комплекс дисципліни «Вступ до спеціальності» : навчальна програма, матерiали інформаційно-дидактичного забезпечення, завдання для підсумкового контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів напряму підготовки «Початкова освіта».

Скомпонований у посібнику матеріал сприятиме формуванню у першокурсників цілісного уявлення про суть і зміст професії вчителя; допоможе усвідомити правильність і доцільність власного вибору майбутньої професії; зорієнтує на оволодіння універсальними прийомами раціональної організації навчальної праці сучасного студента ЗВО.

Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти ; [редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук]. – Київ : Міленіум, 2021. – Вип. 4. – 115 с.

У збірнику наукових праць умiщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.

Видання адресовано науковцям, викладачам та студентам закладів вищої освіти.

Фахова підготовка вчителя в умовах Нової української школи: колективна монографія / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра педагогіки та методики початкової освіти ; [за ред.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудими, О. В. Ковальчук, С. З. Романюк]. – Київ : Міленіум, 2021. – 248 с.

Монографія висвітлює сучасні підходи і напрями фахової підготовки вчителів початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, докторантам, керівникам закладів освіти, студентам закладів вищої освіти, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Федірчик Т. Д. Педагогічний професіоналізм викладача вищої школи (теоретично-методологічний аспект) : навч. посіб. / Т. Д. Федірчик. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 152 с.

У навчальному посібнику, з урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень, викладені основні питання становлення професії викладача вищої школи та сучасного стану науково-педагогічної діяльності на сучасному етапі вищої освіти в Україні.

Розкрито сутність наукового феномену «педагогічний професіоналізм викладача» та здійснено структурно-змістовий аналіз його компонентів з точки зору особистісного та дiяльнiсного підходів.

Зміст навчального посібника розрахований на студентів магістратури, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти.

Навчальне видання може бути корисним всім тим, хто цікавиться проблемами професійної діяльності викладача вищої школи.

Віртуальна виставка літератури, представлена Вашій увазі, містить далеко не повний перелік видань, які знаходяться у фонді читального залу педагогічного факультету. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з книжково-ілюстративною експозицією «Учитель – творець добра на землі», яка буде експонуватися з 01жовтня до 20 жовтня 2021 року.

Віртуальну виставку підготувала:
Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Про автора

Ніна Соколовська administrator

провідний фахівець навчальної лабораторії обчислювальної техніки №11