Збірник наукових праць

Педагогічна освіта: теорія і практика

Сайт збірника: www.pedosv.kpnu.edu.ua

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», педагогічні спеціальності –  спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  17.03.2020 № 409  «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975»;
до міжнародних наукометричних баз: Іndex Copernicus, Google Scholar, CEJSH;
до вітчизняних баз даних:

– «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського НАН України з 2011 р.,
– Національний репозитарій академічних текстів (електронна версія видання розміщується в репозитарію університету: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/119,
що є інституціональним учасником),
– Open Ukrainian Citation Index з 2018 р.

Рік заснування: 2009

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України

Головний редактор: Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул.Симона Петлюри, 1/б, Кам’янець-Подільський, Україна, 32302

E-mail: pedosv@kpnu.edu.ua