Архів за місяць 23.02.2022

АвторНіна Соколовська

Рідна мова – голос нації!

Мова – одне з найцінніших надбань, яке створили й залишили наші предки. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато скарбів, якими пишається наш народ.

Рідною вважають мову нації, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Вона віддзеркалює душу народу, його історію. Народ плекав рідну мову у піснях, легендах, переказах і передавав від роду до роду. В Україні відзначають декілька свят присвячених мові. Це 9 листопада – День української писемності та мови, 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови в читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка організовано розгорнуту книжкову експозицію «Рідна мова – голос нації». На виставці представлені книги, у яких висвітлюється історія народження та розвитку однієї з наймилозвучніших мов світу – української. Мета цієї виставки – поглибити знання про мову як основу духовності; виховати любов і повагу до української мови як мови державної та материнської; спонукати читачів до роздумів про долю рідного краю та його славних синів, про свою приналежність до українського роду.

Пропонуємо Вашій увазі каталог виставки

Розділ I. Історія української літературної мови

 1. Антонець М. О рідна материнська мово! / Михайло Антонець // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 30–32.
 2. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови: практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
 3. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища шк., 1991. – 230 с.
 4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : Артек, 1996. – 224 с.
 5. Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Вихованець. – Київ : Рад. шк., 1990. – 284 с.
 6. Історія української мови : хрестоматія / упоряд.: С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко ; [авт. передм. С. Я. Єрмоленко]. – Київ : Либідь, 1996. – 288 с.
 7. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64 с.
 8. Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 9. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); упоряд., іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 10. Огієнко І. Рідна мова / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 435 с.
 11. Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. / Ольга Олійник. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 с.
 12. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Григорій Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.
 13. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.
 14. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : Артек, 2001. – 392 с.
 15. Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року: для мол. та серед. шк. віку / Т. Г. Шевченко; ред.-упоряд. М. М. Ілляш, вступне слово О. Т. Гончара, післямова В. М. Яцюка. – Київ : Веселка, 1991. – 63 с.
 16. Шкода М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. – Донецьк : ВКФ БАО, 2014. – 384 с.

 Розділ II. Культура мови та мовлення

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ : Либідь, 1991. – 256 с.
 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
 3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
 4. Довідник з культури мови/ С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища шк., 2005. – 399 с.
 5. Кацавець Р. Українська мова: професійне спрямування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
 6. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і допов.– Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.
 7. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 288 с.
 8. Мартіна О. В. Сучасна українська мова з практикумом. Вправи та завдання : навч. посіб. / О. В. Мартіна. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 96 с.
 9. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360 с. – (Альма-матер).
 10. Олійник О. Культура мовлення : навч. посіб. / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ: Кондор, 2008. – 296 с.
 11. Олійник О. Б. Мова моя калинова : навч. посіб. для учнів старших класів, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень / О. Б. Олійник. – Київ : Хрещатик, 1993. – 294 с.
 12. Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – Київ : Вища шк., 1995. – 239 с.
 13. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ: Кондор, 2011. – 350 с.
 14. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.
 15. Семеног О. М. Культура наукової української мови / О. М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 216 с.
 16. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с.
 17. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.

Розділ III. Навчальні посібники з рідної мови

 1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія : навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма-матер).
 2. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 303 с.
 3. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська. – Київ : Пульсари, 2004. – 400 с.
 4. Галузинська Л. І. Українська мова: за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – Київ : Знання, 2008. – 430 с.
 5. Гнатюк Л. П. Українська мова : навч. посіб. / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. і допов.– Київ : Знання, 2006. – 259 с.
 6. Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. – Київ : Академія, 2004. – 336 с.
 7. Демська-Кульчицька О. М. Фразеологія / О. М. Демська-Кульчицька. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с.
 8. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. / П. С. Дудик. – Київ : Академія, 2005. – 368 с.
 9. Дудик П. С. Сучасна українська мова. Завдання і вправи : навч. посіб. / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – Київ : Академія, 2007. – 264 с.
 10. Забіяка В. А. Світ фразеологізмів: етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – Київ : Академія, 2012. – 301 с.
 11. Карпалюк В. С. Сучасна українська мова: синтаксис : навч. посіб. / В. С. Карпалюк, О. В. Мартіна, Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 284 с.
 12. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Вища шк., 2005. – 462 с.
 13. Мацько Л. І. Українська мова : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1998. – 416 с.
 14. Плющ М. Я. Граматика української мови : підручник / М. Я. Плющ. – Київ : Вища шк., 2005. – Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – 286 с.
 15. Сучасна українська літературна мова: підручник / за ред. М. Я. Плющ. – 6-те вид. стереотип. – Київ : Вища шк., 2006. – 430 с.
 16. Третяк Н. В. Практичний курс з української мови фахового спрямування : навч. посіб. / Н. В. Третяк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 131 с.
 17. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – Київ : Академія, 2004. – 408 с.

Розділ IV. Методика навчання мови

 1. Богданець-Білоскаленко Н. Українська мова та читання : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Наталія Богданець-Білоскаленко, Юлія Шумейко. – Київ : Грамота, 2021. – Ч. 2 : Читання. – 159 с. : іл.
 2. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах / Алла Богуш. – 2-ге вид, допов. і переробл. – Київ : Слово, 2011. – 440 с.
 3. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан. – Київ : Слово, 2008. – 256 с.
 4. Богуш А. М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. М. Богуш. – Вид. 2-ге. – Київ : Слово, 2014. – 420 с.
 5. Захарійчук М. Д. Українська мова. Буквар : підручник для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / М. Д. Захарійчук. – Київ : Грамота, 2018. – Ч. 1 – 111 с.
 6. Захарійчук М. Д. Українська мова. Буквар : підручник для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / М. Д. Захарійчук. – Київ : Грамота, 2018. – Ч. 2 – 96 с.
 7. Захарійчук М. Українська мова та читання : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Мар’яна Захарійчук. – Київ : Грамота, 2021. – Ч. 1 : Українська мова. – 159 с. : іл.
 8. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 166 с.
 9. Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – Кн. 1 : Методика вивчення мовної теорії ; Методика розвитку усного та писемного зв’язного мовлення. – 174 с.
 10. Пономарьова К. Українська мова та читання : підручник для 2 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Катерина Пономарьова. – Київ : Оріон, 2019. – Ч. 1. – 143 с. : іл.
 11. Пономарьова К. Українська мова та читання : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Катерина Пономарьова, Любов Гайова. – Київ : Оріон, 2020. – Ч. 1. – 160 с. : іл.
 12. Савченко О. Я. Українська мова та читання : підручник для 2 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Олександра Савченко. – Київ : Оріон, 2019. – 144 с. : іл.
 13. Савченко О. Я. Українська мова та читання : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / Олександра Савченко. – Київ : Оріон, 2020. – 160 с. : іл.
 14. Третяк Н. В. Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Третяк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 167 с.

Виставка експонується у читальному залі педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 21 по 28 лютого.

На експозиції представлені документи з фонду читального залу педагогічного факультету. Для пошуку інших видань даної тематики радимо скористатися електронним каталогом бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (http://library.kpnu.edu.ua/ufd/).

Тамара Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

 

АвторНіна Соколовська

Оголошення

Результати анкети «Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання» (лютий 2022 р.) вже оприлюднено на сайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти в розділі “Результати факультетів” рубрики “Анкетування”.

АвторНіна Соколовська

Нас єднає рідна мова!

Щороку, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято дає можливість громадянину будь-якої країни відчути свою належність до своєї нації, відчути себе часткою народу, серед якого народжуєшся, зростаєш, стаєш Людиною.

Детальніше – на сайті бібліотеки КПНУ ім. І.Огієнка

АвторНіна Соколовська

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції (заочна форма) “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання в умовах НУШ”, яка відбудеться 17-18 березня 2022 року.

Переглянути ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

АвторНіна Соколовська

Чергова зустріч у мовно-літературній кав’ярні

10 лютого 2022 року на платформі ZOOM відбулася зустріч із СЕРГІЄМ ПАНТЮКОМ, українським письменником, перекладачем, редактором, журналістом, громадським діячем і видавцем, у проєкті мовно-літературної кав’ярні.

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик початкової  освіти

 

АвторНіна Соколовська

Вітаємо Катерину Струк з призначенням стипендії імені Івана Стешенка!

Вітаємо Катерину Струк, маґістрантку спеціальності “Музичне мистецтво”, з призначенням стипендії імені Івана Стешенка (академічна стипендія імені державних діячів першого українського уряду)!

З допису кафедри музичного мистецтва у Facebook