Архів за місяць 31.12.2020

АвторНіна Соколовська

Графік ліквідації академічної заборгованості

Графік ліквідації академічної заборгованості студентами педагогічного факультету за I семестр 2020-2021 н.р.

Переглянути графік

АвторНіна Соколовська

Виставка “Кроки до майстерності”

Запрошуємо на виставку дипломних робіт студентів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Виставкова зала на Соборній, 25.12.2020-13.01.2021.

АвторНіна Соколовська

Відбувся захист дипломних робіт магістрів (012 Дошкільна освіта)

22-24 грудня 2020 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти згідно з графіком завершився захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик дошкільної освіти

АвторНіна Соколовська

Osvita.ua пропонує новорічні завдання для розвитку дитини

Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам дітей дошкільного та молодшого шкільного віку різноманітні практичні завдання новорічної тематики, що дозволять цікаво й з користю провести час у період зимових новорічних канікул.

АвторНіна Соколовська

Дошкільна освіта – основа Нової української школи

Суть Нової української школи (НУШ) полягає у переході від школи інформаційної, яка дає учням лише знання і деякі вміння та навички, до школи компетентностей XXI століття.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ціннісних ставлень, що визначає здатність успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну та професійну діяльність.

Нову українську школу презентують як запоруку життєвого успіху, як школу, до якої приємно ходити дітям, де прислухатимуться до їхньої думки, навчатимуть критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальним громадянином.

Готовність до НУШ системна характеристика розвитку дитини старшого дошкільного віку, яка проявляється у сформованості компетенцій. Ці компетенції формують шляхом прищеплення ціннісного ставлення до оточення й довкілля, розвивають за сприятливих умов у різноманітних ситуаціях життєвого досвіду та спілкування, у які включена дитина в сім’ї та суспільному вихованні.

Заклад дошкільної освіти має забезпечити малюкам щасливе проживання дитинства – в любові, радості, грі й спілкуванні з іншими дітьми під супроводом педагога. Вихователям ЗДО потрібно так організувати освітній процес у дитячому садку, аби нинішні дошкільники безболісно адаптувалися до шкільного навчання.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку навчально-методичних видань з фонду читального залу педагогічного факультету
«Дошкільна освіта – основа Нової української школи».

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. – Київ : Міленіум, 2020. – 274 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» / Олександра Білан ; за заг. ред. О. В. Низковської. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 255 с.

Концептуальна ідея програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» полягає у вироблені оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти; сучасних підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього (третій рік життя) та дошкільного віку.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

«Українське дошкілля» відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Програма відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Богуш А. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. Богуш. Н. Маліновська. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2014. – 424 с.

У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма.

Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.

Ванжа К. В. Від звука до букви. Гурткова робота. Старший дошкільний вік / К. В. Ванжа, О. В. Наумова. – Харків : Ранок, 2017. – 112 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»)

Цей посібник допоможе вихователям і логопедам дошкільних закладів в ігровій та доступній формі розвивати й вдосконалювати фонематичні процеси дітей старшого дошкільного віку, здійснювати роботу, яка сприяє засвоєнню дітьми звукової, складової сторони слова, що є базою для оволодіння навичками читання і письма.

У посібнику подано ігри та вправи для формування вміння диференціювати подібні за звучанням слова у невеликих віршах, промовляючи слова, визначати ті, що різняться одним звуком.

Ватаманюк Г. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Галина Ватаманюк. – Київ : КНТ, 2018. – 480 с.

У посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти, розкрито роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, описано типологію дитячих книг та їх елементи; виявлено й обґрунтовано психолого-педагогічні умови та методико-технологічний інструментарій роботи з дитячою книгою, описано методику роботи з літературними жанрами на різних етапах дошкільного дитинства. Подано схему аналізу дитячої книги, контрольні і практичні завдання, дидактичні та довідкові матеріали, конспекти окремих форм роботи з дітьми, батьками, вихователями в закладі дошкільної освіти.

Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

Галаманжук Л. Л. Оздоровчі технології та діагностичні методи фізичного розвитку дітей : [навч.-метод. посіб.]. / Л. Л. Галаманжук. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. – 122 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні аспекти та запропоновано практичні рекомендації, пов’язані з визначеними й апробованими дослідниками алгоритмами формування і реалізації технологій оздоровчої спрямованості, методик діагностики фізичного розвитку дітей у дошкільний період та під час навчання у початковій школі. Пропоновані розробки та рекомендації необхідні для підвищення ефективності фізичної активності дітей у закладах дошкільної освіти та початкової школи в аспекті успішного вирішення завдань, визначених для такої активності дітей.

Адресовано педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, батькам, студентам і викладачам педагогічних вишів.

Гордійчук М. С. Дошкільна педагогіка і наступність роботи закладу дошкільної освіти та початкової школи : навч.-метод. посіб. / М. С. Гордійчук, Т. Й. Бабюк. – Київ : Міленіум, 2019. – 164 с.

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Видання адресовано студентам, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Зайцева Т. Діяльність дошкільного навчального закладу в режимі інноваційного розвитку : посібник на допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів / Таїсія Зайцева, Наталія Юрчик. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 328 с.

У посібнику розкрито питання управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу щодо впровадження інноваційних освітніх технологій, подано зразки наказів, заходів, витяги з річних планів роботи дошкільного навчального закладу. Окрім того, запропоновано форми методичної роботи з педагогічними кадрами, діагностичні матеріали, плани роботи з упровадження інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку на навчальний рік.

Для керівників закладів дошкільної освіти, вихователів-методистів та всіх, хто цікавиться питанням впровадження інноваційних освітніх технологій в освітній процес.

Каньоса Н. Г. Методика виховання та розвитку дітей раннього віку : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Каньоса, О. М. Олійник. – Київ : Міленіум, 2019. – 156 с.

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 Дошкільна освіта.

У посібнику розглядаються сучасні методики виховання та розвитку дитини, представлено науково-теоретичну інформацію та практичні напрацювання щодо організації роботи з дітьми раннього віку в закладах дошкільної освіти, вміщено практичні заняття, загальні методичні рекомендації до них, завдання для виконання індивідуальної роботи, тестові завдання та інформацію для самопідготовки студентів.

Навчально-методичний посібник адресовано студентам, педагогам закладів дошкільної освіти, викладачам закладів вищої освіти педагогічних спеціальностей.

Мартиненко Г. В. Театралізована діяльність в дитячому садку / Г. В. Мартиненко. – Харків : Основа, 2018. – 127 с. – (Серія «Заклад дошкільної освіти. Вихователю»).

У посібнику описано зміст і особливості організації театральної діяльності в закладі дошкільної освіти, наведено орієнтовні заняття та ігри для кожної вікової групи. Заняття, побудовані на ігрових сюжетах, відповідають вимогам чинних програм розвитку дітей дошкільного віку.

Посібник адресований вихователям та організаторам театральної діяльності дітей в закладі дошкільної освіти і установах додаткової освіти.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : у 2 ч. / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.] ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., без змін. – Київ : МЦФЕР – Україна, 2015. – Ч. 1 : Від народження до трьох років. – 204 с.

Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» розроблено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства. Програма складається з двох частин. Частина І Програми містить зміст освіти дітей раннього віку.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів педагогічних вишів.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція) : у 2 ч. / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.] ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., без змін. – Київ : МЦФЕР – Україна, 2015. – Ч. 2 : Від трьох до шести (семи) років. – 452 с.

Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» розроблено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства. Програма складається з двох частин. Частина II Програми містить зміст освіти дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, батьків, студентів і викладачів педагогічних вишів.

Рудік О. А. Інноваційні технології в ДНЗ / О. А. Рудік, В. С. Березюк. – Харків : Основа, 2017. – 224 с.- (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

Посібник містить науково-методичні, практичні засади формування готовності вихователів ЗДО до вибору та впровадження інновацій. У ньому окреслені основні аспекти успішного здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційного менеджменту закладу дошкільної освіти. Наведені в посібнику теоретичні, практичні матеріали (діагностичні методики, розробки методичних заходів, занять із дітьми та ін.) щодо формування інноваційного потенціалу педагогічного колективу допоможуть педагогам закладів дошкільної освіти зосередити зусилля на генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впровадження з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

Сухар В. Л. Конструювання в закладах дошкільної освіти. Старший вік / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2018. – 176 с. – (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

Навчання дітей конструювання має велике значення у їхній підготовці до школи, розвитку креативного мислення, пам’яті, уяви та здатності до самостійної творчості. Під час конструктивної діяльності у малюків формуються узагальнені уявлення про об’єкти навколишнього світу: їхні властивості, подібні та відмінні риси, призначення тощо.

У посібнику подано докладні конспекти занять з конструювання для дітей старшого дошкільного віку.

Видання призначене для методистів, вихователів та батьків.

Швайка Л. А. Методична робота в ДНЗ / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2017. – 304 с. : табл. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

У посібнику подано теоретичну інформацію щодо основних засад ме­тодичної роботи в закладі дошкільної освіти та зразки необхідного практичного матеріалу щодо організації методичної роботи з кадрами, навчально-виховного процесу, контрольно-аналітичної діяльності, зразки оформлення окремих документів.

Методичний посібник адресовано вихователям-методистам, керівникам, педагогам закладів дошкільної освіти.

Віртуальну виставку підготували:
Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету;
Н. Й. Сивак,
бібліотекар читального залу педагогічного факультету.