Мова – скарбниця українського народу (до Дня української писемності та мови)

АвторНіна Соколовська

Мова – скарбниця українського народу (до Дня української писемності та мови)

Мово рідна, ти бездонна криниця мудрості народної, невичерпне джерело багатства. Хто приходить до твого джерела, той стає мудрим, багатим, як сама українська земля.

Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. У Конституції України, ст. 10, є такі рядки: «Державною мовою в Україні є українська мова».

Щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, українці відзначають День української писемності та мови. До цього свята в закладах освіти проводяться різноманітні масові заходи, конкурси знавців української мови, святкові концерти, тематичні вікторини, інформаційні бесіди, поетичні марафони тощо.

Традиційно на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відзначають День української писемності та мови. Цьогоріч на факультеті відбувся святковий концерт – звучали поезії, українські пісні, лунали жарти. Працівники читального залу педагогічного факультету також долучилися до святкування, а саме підготували розгорнуту книжкову експозицію «Мова – скарбниця українського народу», яка демонструвалася з 06 листопада до 20 листопада (306 ауд.).

Виставка складалася з п’яти розділів:

Розділ I. Історія української літературної мови

 1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища шк., 1991. – 230 с.
 2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : Артек, 1996. – 224 с.
 3. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / Віталій Жайворонок. – Київ : Довіра, 2007. – 262 с.
 4. Історія української мови: хрестоматія / упоряд.: С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко ; передм. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 1996. – 288 с.
 5. Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні календарні обряди : навч.-метод. посіб. / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2017. – 115 с.
 6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64 с.
 7. Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.
 8. Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); упоряд., іст.-біогр. нарису та прим. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 9. Огієнко І. Рідна мова / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 435 с.
 10. Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. / Ольга Олійник. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 c.
 11. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Григорій Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.
 12. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.
 13. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : Артек, 2001. – 392 с.
 14. Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року: для мол. та серед. шк. віку / Т. Г. Шевченко; ред.-упоряд. М. М. Ілляш, вступне слово О. Т. Гончара, післямова В. М. Яцюка. – Київ : Веселка, 1991. – 63 с.
 15. Яременко В. Літописець Нестор і його «Повісті врем’яних літ» / В. Яременко // Золоте слово : хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ–ХV ст. : в 2 кн. / за ред. Василя Яременка. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 438–459.

Розділ II. Культура мови та мовлення

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб./ Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.
 2. Довідник з культури мови : [посібник]/ [С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища школа, 2005. – 399 с.
 3. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і допов.– Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.
 4. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 288 с.
 5. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360 с. – (Альма-матер).
 6. Олійник О. Культура мовлення : навч. посіб. / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ: Кондор, 2008. – 296 с.
 7. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид., стер. – Київ: Либідь, 2001. – 240 с.
 8. Семеног О. М. Культура наукової української мови / О. М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 216 с.
 9. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – Київ: Академія, 2010. – 312 с.

Розділ III. Словники, довідники

 1. Гудима Н. В. Словник іншомовізмів української постмодерної прози : навч. посіб. / Н. В. Гудима. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 208 с.
 2. Гудима Н. В. Тлумачний словник шкільної лексики (початкова школа) / Н. В. Гудима, Н. В. Мєлєкєсцева. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 120 с.
 3. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с.
 4. Зубков М. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 6-те вид., допов.– Харків : Школа, 2004. – 496 с.
 5. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів/ відп. за вип. Д. Б. Якунін. – Київ : Аконіт, 2004. – 414 с.
 6. Новий тлумачний словник української мови: 42000 слів : у 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт, 2005. – Т. 1. – 928 с.
 7. Полюга Л. М. Словник українських морфем: понад 45000 / Л. М. Полюга. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – Київ : Довіра, 2009. – 554 с. – (Словники України).
 8. Українсько-російський словник: близько 45000 слів і словосполучень/ уклад.: О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – 3-е вид., випр. і допов. – Київ : Довіра, 2007. – 463 с.

 

Розділ IV. Методика навчання мови

 1. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах / А. Богуш ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Слово, 2011. – 440 с.
 2. Ващуленко М. С. Українська мова. Буквар : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. / М. С. Ващуленко, О. В. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2018. – Ч. 1. – 111 с. : іл.
 3. Захарійчук М. Д. Українська мова. Буквар : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. / М. Д. Захарійчук. – Київ : Грамота, 2018. – Ч. 1. – 111 с.
 4. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; за заг. ред. Н. В. Гудими. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 166 с.
 5. Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – Кн. 1 : Методика вивчення мовної теорії ; Методика розвитку усного та писемного зв’язного мовлення. – 174 с.
 6. Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – Кн. 2 : Методика навчання грамоти ; Методика літературного читання. – 255 с.
 7. Коваль Г. П. Методика викладання української мови : навч. посіб. / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2008. – 287 с.
 8. Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку/ [К. Л. Крутій, Н. І. Котій, Л. М. Письменна, Л. І. Щербань]. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2014. – 190 с.
 9. Методика навчання української мови в початковій школі: навч. посіб. / за ред. М. С. Вашуленка. – Київ : Літера ЛТД, 2012. – 367 с.
 10. Одинцова Г. Цікаве мовознавство в початковій школі : посібник для вчителя початкових класів / Галина Одинцова, Ярослава Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 208 с.
 11. Палійчук О. Методика навчання каліграфічного письма : навч. посіб. / Оксана Палійчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Букрек, 2010. – 343 с.
 12. Пономарьова К. Я читаю. Буквар : [навч. посіб. для учнів 1кл.] / Катерина Пономарьова. – Київ : Оріон, 2018. – Ч. 1. – 111 с. : іл.
 13. Швець О. Любіть, вивчайте рідну мову, бо мова – нації основа! / Олександр Швець // Початкова школа. – 2019. – № 11. – С. 59–61.

Розділ V. Навчальні посібники з рідної мови

 1. Бондар О. І. Сучасна українська мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія : навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма-матер).
 2. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 303 с.
 3. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська. – Київ : Пульсари, 2004. – 400 с.
 4. Галузинська Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – Київ : Знання, 2008. – 430 с.
 5. Гудима Н. В. Практикум з основ риторики в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Гудима ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 139 с.
 6. Карпалюк В. С. Українська мова: лексикологія, фразеологія, словотвір : навч.-метод. посіб. / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк. – 2-ге вид. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2010. – 240 с.
 7. Кацавець Р. Українська мова: професійне спрямування : підручник / Руслан Кацавець. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
 8. Ладоня І. О. Українська мова : навч. посіб. / І.О. Ладоня. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища шк., 2001. – 158 с.
 9. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. Л. І. Мацько. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища шк., 2005. – 462 с.
 10. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 350 с.
 11. Сучасна українська літературна мова: підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. ; за ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища шк., 2009. – 430 с.
 12. Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; за ред. О. Д. Пономаріва. – 3-тє вид., переробл. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с.
 13. Третяк Н. В. Практичний курс з української мови фахового спрямування : навч. посіб. / Н. В. Третяк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 131 с.
 14. Третяк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання : навч. посіб. / Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 284 с.
 15. Третяк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / Н. В. Третяк, В. С. Карпалюк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 376 с.
 16. Український правопис/ Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288 с.
 17. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.

Студенти педагогічного факультету та всі бажаючі мали можливість ознайомитися із навчальними посібниками з історії української літературної мови, культури мовлення, методики навчання мови та словниками-довідниками, які знаходяться у фонді читального залу педагогічного факультету.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

 

Про автора

Ніна Соколовська administrator

провідний фахівець навчальної лабораторії обчислювальної техніки №11