ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

АвторНіна Соколовська

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Нові надходження до книгозбірні читального залу
педагогічного факультету за перший квартал 2019 року

Бюлетень інформує про нові друковані видання, що надійшли до фонду читального залу педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в I кварталі 2019 року. Подано бібліографічний опис нових видань із анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.

Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 4-те вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 359, [5] с.

У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викладання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, чинної програми початкових класів і програми методики викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Посібник призначений для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних університетів та інститутів. Його можуть використовувати й учні педагогічних училищ, учителі початкових класів та методисти початкової ланки освіти.

Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 176 с.

У навчально-методичному посібнику подаються лекційно-практичні матеріали з методики вивчення мовної теорії та розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

Матеріали посібника відповідають вимогам МОН України, Державному стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література», а також новій навчальній програмі з української мови для чотирирічної початкової школи.

Каніщенко А. П. Методика навчання української мови в початковій школі : лекційно-практичний курс із дисципліни / А. П. Каніщенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – Кн. 2 : Методика навчання грамоти ; Методика літературного читання. – 255 с.

У навчально-методичному посібнику подаються лекційно-практичні матеріали з методики навчання грамоти та методики літературного читання.

Матеріали посібника відповідають вимогам МОН України, Державному стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література», а також новій навчальній програмі з української мови для чотирирічної початкової школи.

Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – Київ : КНТ, 2018. – 225 с.

У навчальному посібнику чітко визначені актуальні проблеми, пов’язані з методикою викладання у вищій школі в умовах сучасного розвитку суспільства, їх причини та шляхи розв’язання. Багато уваги приділено формуванню досвіду аналізу та розв’язання педагогічних проблем, що виникають у педагогічній діяльності викладача вищого навчального закладу; формуванню готовності до ефективного впровадження в навчальний процес традиційних та інноваційних методів навчання, виховання та контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; розвитку інтересу до викладацької діяльності, спонукання майбутніх викладачів до педагогічної творчості.

Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам закладів вищої освіти та вчителям-предметникам.

Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку / [К. Л. Крутій, Н. І. Котій, Л. М. Письменна, Л. І. Щербань]. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2014. – 190 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу).

У методичному посібнику подано конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей, в основу якого покладено тематичний принцип розподілу матеріалу. Уперше конспекти занять щодо навчання мови структуровані за сучасними лінгвістичними підходами. Авторами запропоновано оригінальну й ефективну технологію побудови занять із навчання мови і розвитку мовлення дітей.

Посібник розраховано на вихователів і методистів дошкільних навчальних закладів.

Кукалець М. В. Методика викладання природознавстства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 222 с.

Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Опрацьовані відповідно до навчальної програми практичні та лабораторні заняття, індивідуальна і самостійна робота, таблиці, схеми, тести, завдання до кожного модуля, а також література, словник-довідник основних термінів і понять з методики викладання природознавства у початковій школі.

Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 380 с.

Підручник написаний з урахуванням Державного стандарту вищої освіти з педагогічних спеціальностей і віддзеркалює основні етапи розвитку зарубіжних та вітчизняної навчально-виховних систем, нових законів України, що стосуються освіти, педагогічних концепцій. Враховано також класифікацію етапів розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки у трактуванні академіка НАПН України О. Сухомлинської.

По-новому розроблені види практичних і творчих завдань для самостійної пізнавальної діяльності студентів, що стимулюватиме утвердження критичності їхнього педагогічного мислення і сприятиме формуванню у майбутніх вчителів педагогічної культури.

Адресується студентам та викладачам університетів, академій, інститутів, коледжів.

Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг в освіті : навч. посіб. / А. С. Литвинов ; за заг. наук. ред. В. В. Борисова. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с.

Посібник охоплює теми, передбачені програмою навчальної дисципліни «Провайдинг інновацій в освіті». Розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні й теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом. Посібник містить приклади механізму інформаційного забезпечення навчального закладу та комплекс методик для визначення рівня готовності майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності.

Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів педагогічних закладів вищої освіти, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми впровадження інновацій.

Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с.

У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога.

Психолог через ігротерапію, вихователь через казкотерапію, педагог через ізотерапію, музичний керівник через музикотерапію створюють ті умови, в яких дитина розвивається, виражає себе, пізнає й удосконалює.

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми так і зацікавленим батькам.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : підручник / Володимир Ортинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 500 с.

У підручнику висвітлено основні напрями педагогіки з урахуванням особливостей вищої освіти: загальну теорію педагогіки, дидактику, теорію виховання та науково-педагогічну діяльність, характерну власне для вищої школи. Акцент зроблено на єдності наукової та навчальної діяльності у вищій школі, що відповідає світовим стандартам вищої освіти та перспективам її розвитку в Україні. Поєднано викладення теорії та подання практичних матеріалів: контрольних питань, тестів і творчих завдань, тем для науково-педагогічного дослідження та матеріалів для самостійної роботи.

Видання рекомендовано магістрантам, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 472 с.

Рушійною силою розвитку України є формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки фахівців у всіх галузях. Розв’язання цього завдання вимагає нової стратегії освіти, створення сучасних закладів вищої освіти європейського рівня і зразка. У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь із новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 496 с.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми її становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості учня. Розгляд його як унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання.

Посібник рекомендований для студентів та викладачів закладів вищої освіти, учителям – усім, хто певним чином причетний до справи навчання та виховання молодого покоління.

Пащенко М. І. Педагогіка : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 228 с.

Навчальний посібник сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у новій національній школі та спрямовує досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, вміння моделювати навчально-виховний процес і формує професійну самосвідомість.

Видання адресується студентам та викладачам університетів, академій, інститутів, коледжів.

Планування освітньо-виховної роботи в ДНЗ : молодший дошкільний вік. – Харків : Ранок, 2014. – 280 с.

Видання містить орієнтоване розгорнуте планування для молодшої групи ДНЗ (4 рік життя) згідно «Перспективного планування освітньо-виховної роботи в ДНЗ: молодша група». Посібник допоможе педагогу успішно реалізувати всі завдання програми розвитку дітей «Українське дошкілля», вирішити програмові завдання з різних освітніх ліній, ліній розвитку, змістових напрямків освітньої роботи або конкретних тем, прилучити малят до системи цінностей, культури, традицій українського народу.

Для педагогічних працівників та методистів ДНЗ.

Рудік В. С. Інноваційні технології в ДНЗ / В. С. Рудік, В. С. Березюк. – Харків : Основа, 2017. -224 с.

Видання містить науково-методичні, практичні засади формування готовності вихователів ДНЗ до вибору та впровадження інновацій. У ньому окреслені основні аспекти успішного здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційного менеджменту закладу дошкільної освіти. Наведені теоретичні, практичні матеріали щодо формування інноваційного потенціалу педагогічного колективу допоможуть педагогам закладів дошкільної освіти зосередити зусилля на генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впровадження з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

Посібник рекомендований педагогам закладів дошкільної освіти.

Швайка Л. А. Методична робота в ДНЗ / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2017. – 301 с. : табл. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

У посібнику подано теоретичну інформацію щодо основних засад методичної роботи в закладі дошкільної освіти та зразки необхідного практичного матеріалу щодо організації методичної роботи з кадрами, навчально-виховного процесу, контрольно-аналітичної діяльності, зразки оформлення окремих документів. Модель методичної роботи в ДНЗ подана з урахуванням модернізації системи освіти, що відповідає основним нормативно-законодавчим актам.

Методичний посібник адресовано вихователям-методистам, керівникам, педагогам закладів дошкільної освіти.

Швайка Л. А. Організація освітньої діяльності у різновіковій групі. Зима / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2018. – 95 с.

Посібник містить орієнтовне перспективне календарне планування освітньої роботи з дітьми у різновіковій групі дитячого садка. Теми занять складено на навчальний рік (за порами року) відповідно до вимог та завдань Базового компонента дошкільної освіти. У темах та меті занять реалізовано освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Швайка Л. А. Організація освітньої діяльності у різновіковій групі. Весна / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2018. – 86 [2] с.

Посібник містить орієнтовне перспективне календарне планування освітньої роботи з дітьми у різновіковій групі дитячого садка. Теми занять складено на навчальний рік (за порами року) відповідно до вимог та завдань Базового компонента дошкільної освіти. У темах та меті занять реалізовано освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які працюють у різновіковій групі.

Швайка Л. А. Організація освітньої діяльності у різновіковій групі. Осінь / Л. А. Швайка. – Харків : Основа, 2018. – 87 [1] с.

Посібник містить орієнтовне перспективне календарне планування освітньої роботи з дітьми у різновіковій групі дитячого садка. Теми занять складено на навчальний рік (за порами року) відповідно до вимог та завдань Базового компонента дошкільної освіти. У темах та меті занять реалізовано освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Шевців З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : монографія / З. М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 383 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади поетапної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі, представлено розроблену автором концепцію та модель формування соціально-педагогічної компетентності у студентів вищого педагогічного навчального закладу для здійснення ними роботи в інклюзивному середовищі.

Видання стане у пригоді науковцям у галузі теорії та методики професійної освіти, пов’язаної з дослідженням інклюзивного навчання дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

УВАГА! Переглянути сторінку читального залу педагогічного факультету на сайті нашого факультету можна за посиланням: http://ped.kpnu.edu.ua/biblioteka/

Про автора

Ніна Соколовська administrator

провідний фахівець навчальної лабораторії обчислювальної техніки №11