О рідне слово, хто без тебе я?…

АвторНіна Соколовська

О рідне слово, хто без тебе я?…

21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Свято було започатковано у листопаді 1999 року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі. 21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу.

Немає народу, байдужого до рідної мови, до своєї землі, тієї, на якій він народився й живе. Немає в жодній мові й нерідних слів. Батьківська хата, материнська мова, рідна земля – словосполучення, що несуть у собі величезний почуттєвий заряд. І нехай кожна доба, кожний народ наділяє образ своєї Вітчизни індивідуальними ознаками-атрибутами, мотив рідного слова в тому магнітному полі присутній постійно.

Вашій увазі пропонується віртуальна виставка
«О рідне слово, хто без тебе я?…».

Розділ I. Історія української літературної мови

Доля української мови –
то є водночас й доля української держави й нації
                                                   Ігор Лосєв

Бабич Н. Д. Історія української літературної мови: практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.

Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні запитання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови – становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв’язках з живим мовленням, з історією, духовною та матеріальною культурою українців.

Видання містить вступ і чотири розділи: розд. I : Походження української мови ; розд. II : Староукраїнська літературна мова ; розд. III : Формування нової української літературної мови ; розд. IV : Українська літературна мова 20–90-х років XX ст. У кожному розділі матеріал згруповано відповідно до періодизації історії літературної мови, що повинно активізувати знання студентів з історії України та історії української мови та літератури.

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища шк., 1991. – 230 с.

У виданні висвітлено питання історіографії мовознавчої україністики, що охоплюють процес становлення і розвитку науки про українську мову від давніх часів до сучасності. Основну частину присвячено історії макрогалузей україністики, сучасній літературній мові, історії української мови.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл і усіх, хто цікавиться проблемами українського мовознавства.

Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб/ А. О. Білецький. – Київ : Артек, 1996. – 224 с.

У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв’язок мови й мислення, мови й суспільства, мови й культури, класифікація мов, систем письма тощо. Виклад теоретичного матеріалу супроводжено багатим і різноманітним ілюстративним матеріалом з багатьох індоєвропейських мов, а також східних мов, фактами з історії культури та необхідними для кращого розуміння матеріалу з інших наук. Чільне місце в ілюстраціях та обговоренні теоретичних проблем посідає українська мова, адже вперше працю такого роду адресовано безпосередньо україномовному читачеві.

Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців філологів, викладачів, а також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами.

Історія української мови : хрестоматія / упоряд.: С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко ; [авт. передм. С. Я. Єрмоленко]. – Київ : Либідь, 1996– 288 с.

Пропонована хрестоматія – перша спроба представити широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розвитку української мови. Перевагу надано працям 20–30-х років, які були забороненими. Серед авторів – видатні українські вчені-мовознавці із світовим ім’ям А. Кримський, Є. Тимченко, С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, Ю. Шевельов, О. Горбач та ін.

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 243 с.

У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал орієнтовано передусім на специфіку соціолінгвістичної ситуації в Україні.

Додані до книжки есеї, написані впродовж 2002–2009 років, дають уявлення про мовну ситуацію міст, містечок і селищ різних областей країни.

Посібник призначено викладачам, аспірантам і студентам філологічних факультетів, але він може зацікавити й ширше коло читачів, яким не байдужі проблеми мовного життя сучасної України.

Мова-народ: висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.

У книзі «Мова – народ» зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову (понад 250 авторів та документів). Декілька розділів збірки («Письменники, вчені та поети про роль та значення мови в житті народу», «Ставлення до мови», «Патріотизм») присвячені загальним питанням значення рідної мови, інші розділи («Тарас Шевченко про мову», «Доля української мови в історичному плані», «Трохи статистики») присвячені українській мові.

Упорядник збірки, учитель і правозахисник Олекса Тихий (1927–1984), член-засновник Української Гельсінкської групи, закінчив роботу над рукописом у 1976 році, але невдовзі після цього був засуджений «за антирадянську діяльність». Збірка публікується вперше.

Як додатки до збірки «Мова – народ» подані: стаття Олекси Тихого, короткий біографічний нарис та лист-звернення «Міжнародної амністії».

Огієнко І. (митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.

Фундаментальна праця визначного діяча українського відродження Івана Огієнка цінна тим, що в стислій, доступній формі оглядає тисячолітній період української літературної мови, «тернисту й круту дорогу» її розвитку.

Основні етапи розвитку мови – від княжої доби до наших днів – автор розглядає крізь призму різноманітних історичних факторів, ролі окремих письменників (від І. Котляревського, М. Максимовича, Т. Шевченка, П. Куліша до А. Кримського, Є. Тимченка, М. Рильського) в удосконаленні літературної мови, докладно з’ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20–30-х роках XX ст.

Книга виконує роль своєрідного підручника з історії української літературної мови.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова : [монографія] / Григорій Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 200 с.

У монографії розглядаються джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснюються причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови. Подаються відомості про виникнення писемності у східних слов’ян, простежується розвиток двох писемно-літературних мов у Київській Русі – церковнослов’янської та давньоруської, аналізуються мовні особливості творів давньоруської літератури.

Для найширшого кола читачів, зацікавлених походженням українського народу й історією української мови.

Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.

У виданні розглядаються історіософські, соціально-політичні, культурологічні, етнопсихологічні та ін. проблеми буття нації крізь призму мови як домінантної ознаки етнічних і етно-політичних спільнот. У широкому світовому контексті екзистенції цих спільнот висвітлюється центральне питання книги: «Який сенс має існування українців як нації у світі?»

Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам, політикам, усім, хто цікавиться національними проблемами і долею України.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392 с.

У підручнику висвітлено, якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова, звідки вона прийшла, які були в ній стилі і яка була між ними відмінність. Подаються відомості, як старослов’янська мова, що нею починалася українськоруська писемність, поступово перетворюється в староукраїнську. Висвітлюються тут і початки зародження нової української літературної мови, і боротьба за розширення її функціональних меж XX ст.

Для студентів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, може бути корисним учителям, письменникам, старшокласникам, усім, хто цікавиться історією рідної мови.

Фаріон І. Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Ірина Фаріон ; іл. Романа Скиби. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Свічадо, 2009. – 117 с.

У виданні досліджено одну зі злободенних проблем сучасного мовознавства – орфографічну.

Правописне життя мови висвітлено у лінгвістичному, історичному і політичному аспектах. Розкрито знакове культурно-політичне навантаження правописних норм і вагому роль у цьому позамовних чинників.

Для найширшого кола читачів, що прагне відкрити правду і змінювати своє життя завдяки мові.

Розділ II. Культура мови і мовлення

Мова – це наша національна ознака,
в мові – наша культура, сутність нашої свідомості

                                                                                              Іван Огієнко

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.

У посібнику розглядаються закономірності формування та засоби структурної організації суспільно-зумовлених різновидів мови, питання культури мовлення у різних функціональних стилях літературної мови.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів вузів, учителів і учнів усіх типів шкіл.

Довідник з культури мови / [С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Вища шк., 2005. – 399 с.

У довіднику висвітлено зміст поняття «культура мови», наголошено на значенні культури мови для утвердження літературного стандарту національної мови. Наведено конкретні випадки слововживання, труднощів граматики та правопису, правильного вживання великої та малої літер, написання імен і прізвищ, пунктуації в ділових паперах, запропоновано зразки офіційних вітань та російсько-український словник книжних і розмовних висловів, перелік слів, у наголошуванні яких найчастіше трапляються помилки.

Для студентів, викладачів. Буде корисним для широкого кола читачів, які бажають удосконалити своє спілкування літературною мовою.

Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення : навч. посіб. / К. Я. Климова. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240 с.

У навчальному посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих наукових і науково-популярних статтях, запропоновано схеми і таблиці.

Структура посібника відповідає змісту і завданням, визначеним чинною програмою з курсу «Основи культури і техніки мовлення». Зміст практичних завдань зумовлений діяльнісно-комунікативним підходом до навчання і спрямований на розвиток продуктивної діяльності майбутніх учителів початкових класів, на формування у них дослідницьких якостей і ораторських здібностей.

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, а також вчителів-словесників.

Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : Академія, 2007. – 360 с.

У виданні розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила оформлення наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятимуть запропоновані завдання та вправи, додатки, короткий термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Олійник О. Культура мовлення : навч. посіб. / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с.

Чи знайдеться така людина, котрій хоч би раз у житті не довелося писати, скажімо заяви? Та ні, такого бути не може. Бо ж чого тільки нам не доводиться складати на письмі – і заяви, і автобіографії, і розписки, і доручення, і довідки, і таке інше. Тож чи не ліпше починати вчитися цьому, сидячи ще за шкільною партою.

Мета посібника – сприяти активному запровадженню ділового (усного та писемного) мовлення у різних сферах державного та господарського спілкування.

Олійник О. Світ українського слова : навч. посіб. / Ольга Олійник. – Київ : Хрещатик, 1994. – 415 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні поняття культури української мови, літературної вимови та техніки мовлення. Особливу увагу приділено дикції та роботі над голосом.

Для вчителів, студентів, учнів, лекторів, на всіх, хто цікавиться питаннями культури української мови.

Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 240 с.

У виданні даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтактичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.

Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.

Посібник присвячений актуальним питанням підвищення культури фахового мовлення юристів, утвердженню усіх типів норм сучасної української літературної мови на практиці. Видання покликане сприяти удосконаленню професійного рівня мовленнєвої діяльності правників.

Для студентів, курсантів, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів правничого профілю.

Фаріон І. Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова: культура мовлення публічних людей : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 336 с.

У монографії розкрито еволюцію основних мовних норм. З’ясовано позамовні причини спотворення української мовної норми впродовж XX ст. Більшість практичного матеріалу почерпнуто з усного та писемного мовлення українських посадовців. Задля кращого сприйняття матеріалу в праці запропоновано афористичні думки про мовну норму, веселі бувальщини та філологічні анекдоти.

Призначено для публічних людей, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться культурою українського мовлення.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 с.

У посібнику культура спілкування розглядається як інструмент професійної діяльності менеджера і основа формування корпоративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розглядаються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплив національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у формуванні культури організації. Наводяться практичні поради менеджеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність організації.

Посібник стане у нагоді всім, кого цікавлять проблеми підвищення культури спілкування.

Віртуальна виставка літератури, представлена Вашій увазі, містить далеко не повний перелік видань, які знаходяться у фонді читального залу педагогічного факультету. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до нашої книгозбірні та ознайомитися з книжково-ілюстративною експозицією «Шануймо рідну мову», яка буде експонуватися з 19 лютого по 28 лютого 2021 року.

Віртуальну виставку підготувала:
Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Про автора

Ніна Соколовська editor

провідний фахівець навчальної лабораторії обчислювальної техніки №11