Франчук Тетяна Йосипівна

Франчук Тетяна Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

На кафедрі працює з 2000 року.

Закінчила факультет іноземних мов Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки  (1973р.)

Спеціальності за дипломом – вчитель англійської мови

Закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „  ” (1987 р.).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно 2002 р.

Керує написанням дипломних робіт магістрів та дисертаційних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів та магістрантів.

Наукова і громадська робота: член ради педагогічного факультету.

Відзнаки, нагороди: відмінник народної освіти, медаль «За відданість справі»

Викладає дисципліни: «Педагогіка», «Освітні технологій», «Методика наукового дослідження»

Коло наукових інтересів: цілісний освітній простір ВНЗ; теоретико-практичні основи компетентнісної професійної освіти.

Опубліковано понад 150 публікацій, в тому числі 5 монографій, 2 навчально-методичні посібники , 3 методичні рекомендації.

 Публікації 2014-2015 рр

 1. Франчук Т.Й Модель «Выпускник» в системе профессионального образования Монографія LAP Lambert Academic Publishing (014-06-12 ) OmniScriptum GmbH & Co. KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany.- 105с.(5 др. арк.)
 2. Франчук Т.Й.Модель «Випускник як оптимальна форма об’єктивації системи професійних компетенцій майбутнього випускника» (10 стор.). publications@sciencepractice.com.ua Київ 
 3. Франчук Т.Й Модель «ВЫПУСКНИК» КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА Д39 Деятельностная теория учения: современное состояние и перспективы. Материалы Международной научной конференции. Москва. 6-8 февраля 2014 г. – М.: Издательство Московского университета, 2014. – 384 с. C.312-314
 4. Франчук Т.Й ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИ «Психология третьего тысячелетия»: I Международная научно-практическая конференция : сборник материалов. — Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (Россия), 2014. — 334 с. (С. 278-280)
 5. Франчук Т.Й. Философия В.Розанова в контексте традиционной и инновационной и образовательных систем.Традиционные общества: неизвестное прошлое [Текст] материалы ХХ Междунар научн-практес конф. Д.В. Чарыков (гл. ред.) Челябинск.- Изд-во ОООĊ«ПИРС,- 2014, -324с. (с. 310-314)
 6. Франчук Т.Й. Інтеграційні процеси в контексті сучасної мистецької педагогіки VI Международная Интернет-конференция «Человек – Культура – Искусство – Творческая личность» (www.lgіkі.com.ua) (Луганськ) 5 – 6 лютого 2014р. 
 7. Франчук Т.Й.Субъекты воспитания в структуре ученого процесса И66 Инновационный опыт идеологической, воспитательной и информационной работы в вузе : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Г. М. Чаянковой; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2014. – 166 с. С.89-92 vospitanie@belsut.gomel.by
 8. Франчук Т.Й.Компетентностный подход как основа модернизации методики преподавания дисциплин общественно-гуманитарного цикла» Актуальные вопросы методики преподавания общественных дисциплин : Мат-лы Заочной Международной научно- практической конференции .- Алматы, 2014.- 220 с. С.101-103 (Казахстан)
 9. Франчук Т.Й.Вищий навчальний заклад як суб’єкт інтеграції теорії і практики компетентнісної професійної освіти: проблеми та перспективи К63 Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.2 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий  (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 292 с. (с. 5-11)
 10. Франчук Т.Й. Проблеми переходу України до стандартів інноваційноїпрофесійної освіти через призму досвіду модернізації системи освіти Польші. /Т.Й.Франчук // Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : збірник наукових праць за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський) . – Кам’янець-Подільський : Медобори : – – С. 11-16.
 11. Франчук Т.Й.Проблеми переходу на стандарти компетентнісної освіти в системі професійної підготовки майбутнього вчителя Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 13. У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Т. . – С 124.
 12. Франчук Т.Й. Дискурсивність як принцип розвитку наукової діяльності викладача ВНЗ //Збірник матеріалів міжвузівського науково-теоретичного семінару «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 15 травня 2015 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2015. – 142 с. ISBN C. 17-20
 13. Франчук Т.Й. Конкурентний освітній простір ВНЗ: логіка формування // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національнальний університет імені Івана Огієнка. 2015.– Вип. 14.– Т.№ – С.137-138.
 14. Франчук Т.Й. Научно-исследовательская работа в контексте модернизации образовательной деятельности школы Т.Франчук, И. Иванюк  – Иркутск 
 15. Франчук Т.Й. Роботодавець як суб’єкт забезпечення конкурентного освітнього простору ВНЗ //Современные инновационные технологи підготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта.- Днепропетровск: Государственное высшее учебное заведение “Национальный горный университет”, 2015,№1(2).-С.448-456 (включений до наукометричної бази даних).
 16. Франчук Т.Й. Система moodle як контекнт формування індивідуальної траєкторії професійного саморозвитку студента // Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід: збірник тез виступів на міжвузівському науково- методичному вебінарі / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. С.50-52
 17. Франчук Т.Й.Інтеграція освітньої та наукової діяльності в системі професійної підготовки студентів // Научная Украина. Сборник материалов Всеукраинской научной конференции с международным участием 25 мая 2015 р. – Днепропетровск: «SeKum Software», 2015. – 791 с. C. 134-137
 18. Франчук Т.Й. Здоровьесберегающий потенциал целостного образовательного пространства вуза» – Социальная психология здоровья и современные информационные технологии : сб. материаловI межд. науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 апреля 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. Е.И. Медведской. – Брест : БрГУ, 2015. – С.165-169.
 19. Франчук Т.Й. Потенціал досвіду створення Кам’янець-Подільського університету у контексті сучасних тенденцій автономізації вишів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна : наук. зб. / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), В. С. Прокопчук, Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 11. – С. 329-335.
 20. Франчук Т.Й. Освітній простір – системо твірна складова, суб’єкт формування соціокультурного простору // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 4–5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – 353 с. (С. 347-350)
 21. Основи формування конкурентоспроможного освітнього простору ВНЗ // Особистісно професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів регіонального науково-практичного семінару (25 вересня 2015р.М. Камянець-Подільський) – Камянець-Подільський: П.П. «Медобори-2006», 2015.– С.8-10.
 22. Т.И.Франчук —Личностно-ориентированное образовательное пространство вуза: гармонизация императивности и свободы // Перспективы Науки и Образования.   международный научный журнал  5 (17) C. 27-33 (включений до наукометричної бази даних)
 23. Педагогіка вищої школи періоду радикальних освітніх реформ: нереалізований потенціал //Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина І – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 261–270.