Присакар Володимир Васильович

Присакар Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

На кафедрі працює з 1991 року.

Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету (1976).

Спеціальність за дипломом – викладач історії і суспільствознавства.

Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію на тему : «Виховання старшокласників в дусі дружби народів в процесі міжнаціонального спілкування (з врахуванням етнічних особливостей України)» (1991).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно 1997 р.

Працює над докторською дисертацією.

Керує написанням дипломних, магістерських та дисертаційних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів.

Наукова і громадська робота :

Відзнаки, нагороди :

Викладає дисципліни :  педагогіка, основи педагогічної майстерності, основи науково-педагогічних досліджень.

Коло наукових інтересів : проблема виховання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів  культури міжетнічних відносин, формування етнокультурної компетентності у студентів вищих навчальних закладів, питання виховання у школярів національної самосвідомості і духовності.

Опубліковано понад 100 публікацій, з них 84 наукового 16 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібників, електронний освітній ресурс.

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Присакар В.В. Виховання культури міжетнічних відносин як предмет історико-педагогічного дослідження // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 14 : у 3-х томах. – Т.2. – С. 131-133.
  2. Присакар В.В. Проблема виховання у школярів культури міжетнічних відносин в період національно-культурного будівництва на Поділлі у 20-30-х роках XX століття  // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник «Меджибіж» – 12014), Хмельницький: ІРД, 2014. – Ч.1. – С. 264-273
  3. Присакар В.В. В.П. Струманський про духовність людини, її людяність і милосердя як основні моральні цінності у народній педагогіці // Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб.наук. пр. [ред..кол.: В.Є.Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014 – С. 235-239.  
  4. Присакар В.В.  Духовність особистості як основа виховання у школярів громадянської позиції  // Серія «Педагогіка. Теорія. Практика. / Pedagogika. Teoria. Praktyka м. Щецин, Польща, 2014. – С.73-77.
  5. Присакар В.В. Управління процесом національного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах // Актуальні питання колекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип.VI. В 2-х т., том 2. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006. 2015.  –  С. 189-200.
  6.  Присакар В.В. Формування етнокультурної компетенції майбутнього фахівця в освітньому просторі вищого навчального закладу // Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів регіонального науково-практичного семінару ( 25 вересня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»,  2015.  –  С. 19-21.
  7. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. У двох книгах. Книга 2. Теорія виховання. Управління навчально-виховним процессом. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 220 с.
  8. Ковальчук Г.П., Присакар В.В. Педагогіка фізичної культури: Навчальний посібник /  Г.П. Ковальчук, В.В.Присакар. –  Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 390 с.
  9. Присакар В.В. Виховання в учнів толерантності в умовах полі етнічного регіону / В.В.Присакар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 130-132