logo
  • Опубликовано листопада 13, 2015
  • Comments Off on ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Загальні положення.

1.1. Науково-методична рада факультету створюється вченою радою факультету розпорядженням декана з метою розв’язання важливих питань організації навчально-виховного процесу, методики викладання всіх видів занять, організації практики та стажування студентів, розробки рекомендацій щодо впровадження інноваційних форм і методів викладання, обміну досвідом педагогічної роботи, організації ефективного зв’язку зі школами та органами освіти.

1.2. Загальне керівництво науково-методичною радою здійснює декан факультету (його заступник або один з найбільш досвідчених викладачів-методистів).

1.3.До складу науково-методичної ради факультету входять: голова, заступник голови, секретар та члени ради – завідувачі кафедр та їх представники – науково-педагогічні працівники, які мають великий досвід навчально-методичної роботи.

1.4. Засідання науково-методичної ради факультету проводяться один раз на місяць.

1.5. Науково-методична рада факультету працює за планом, складеним на навчальний рік, схваленим радою факультету та підписаним головою науково-методичної ради факультету.

1.6. Найважливіші питання науково-методичної ради факультету пропонуються для обговорення на вченій раді факультету.

1.7. План основних науково-методичних заходів, включаючи план засідань науково-методичної ради факультету на навчальний рік, затверджується вченою радою факультету і подається в навчально-методичний відділ до початку кожного навчального року.

1.8. Голова науково-методичної ради факультету є членом науково-методичної ради університету, бере участь у розробці пропозицій і форм удосконалення методичного забезпечення навчального процесу в університеті.

1.8. Голова науково-методичної ради факультету звітує щорічно на засіданні вченої ради факультету.

 

2. Завдання та функції науково-методичної ради факультету.

2.1. Розгляд важливих питань навчально-методичної роботи на факультеті та організація розробки методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичної роботи.

2.2. Координація та супровід розробки, підготовки й затвердження навчальних планів зі спеціальностей факультету.

2.3. Затвердження робочих програм з навчальних дисциплін спеціальностей факультету, внесення рекомендацій щодо їх удосконалення.

2.4. Контроль за наявністю на кафедрах факультету навчально-методичних комплексів дисциплін.

2.5. Аналіз та експертна оцінка навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, структурно-логічних схем, їх відповідності вимогам галузевих освітніх стандартів зі спеціальностей; своєчасне їх затвердження.

2.6. Організація вивчення досвіду роботи кафедр з навчально-методичних питань.
Координація роботи методичних груп кафедр і методичних кабінетів факультету.

2.7. Організація та проведення науково-методичних конференцій, нарад, семінарів, визначення найактуальніших питань для обговорення на засіданнях науково-методичної ради факультету та науково-методичної ради університету.

2.8. Планування, вивчення, аналіз і рекомендації до друку факультетських навчальних та навчально-методичних видань та наочних посібників.

2.9. Координація роботи кафедр з впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій, технічних, інформаційних засобів навчання та розробка методичних рекомендацій щодо їх ефективного використання.

2.10. Вивчення методики проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять і рекомендації щодо їх удосконалення.

2.11. Розгляд графіків та бюджету часу самостійної роботи студентів з метою вироблення оптимальних рекомендацій.

2.12.Розгляд програм практик, тематики спецкурсів і спецсемінарів та подання їх на затвердження раді факультету.

2.13.Аналіз тематики та актуальності курсових і дипломних робіт.

2.14.Вивчення, аналіз, узагальнення та розповсюдження досвіду навчально-методичної роботи кращих науково-педагогічних працівників факультету, викладачів інших вишів.

2.15.Розробка рекомендацій для підвищення ефективності зв’язків факультету з загальноосвітніми й дошкільними навчальними закладами та профорієнтаційної діяльності.

2.16.Координація і керівництво методичною роботою кафедр факультету, аналізування періодичних звітів кафедр про методичну роботу.

2.17.Контроль за зміцненням і розвитком лабораторної бази і навчальних кабінетів.

2.18.Проведення днів кафедр, оглядів-конкурсів стану навчально-науково-методичної роботи, методичного забезпечення студентів, навчально-лабораторної бази, ефективності використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій навчання.

2.19.Організація колективного взаємовідвідування навчальних занять викладачів кафедр з наступним обговоренням і ухваленням рекомендацій.

2.20.Організація і проведення педагогічних експериментів і досліджень з науково-методичних проблем, пошук нових, більш ефективних, форм і методів навчання, спрямованих на підвищення творчої активності студентів, поліпшення організації навчально-виховного процесу в цілому.

2.21.Рекомендації з використання в навчальному процесі результатів НДР науково-педагогічних працівників, аспірантів, співробітників і студентів.

2.22.Врахування, систематизація і збереження документів, які регламентують навчально-методичну роботу факультету; доведення цих документів до кафедр, контроль за їх виконанням.

2.23.Підготовка річних звітів і планів роботи на наступний навчальний рік.

 

3. Права та обов’язки голови та членів науково-методичної ради факультету.

3.1. Одержувати інформацію і документи, необхідні для реалізації своїх завдань від кафедр.

3.2. Залучати викладачів кафедр як авторів та рецензентів навчально-методичних матеріалів.

3.3. Вносити пропозиції до плану роботи науково-методичної ради університету.

3.4. Члени науково-методичної ради факультету за дорученням голови можуть бути присутніми на засіданнях кафедр при розгляді питань навчально-методичної роботи та здійснювати контроль виконання рішень.

3.5. Члени науково-методичної ради факультету за дорученням голови можуть бути присутніми на навчальних заняттях науково-педагогічних працівників університету, які забезпечують викладання навчальних дисциплін спеціальностей факультету.

3.6. За поданням голови члени науково-методичної ради факультету та науково-педагогічні працівники кафедр можуть бути представлені до нагороди.

3.7. Заступник голови – за дорученням голови – формує порядок денний засідань науково-методичної ради і подає на затвердження голові. Контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів з питань порядку денного засідання науково-методичної ради. За відсутності голови науково-методичної ради заступник голови в повному обсязі виконує його функції.

3.8. Секретар науково-методичної ради – забезпечує ведення протоколів засідань науково-методичної ради, розсилку виписок з протоколів, організовує своєчасне доведення рішень науково-методичної ради до структурних підрозділів факультету, здійснює оповіщення членів науково-методичної ради про заходи, веде діловодство.

3.9. Члени науково-методичної ради факультету мають право брати на кафедрах науково-методичні матеріали і документи, що стосуються навчальної та науково-методичної роботи факультету.

3.10.Члени науково-методичної ради зобов’язані: відвідувати її засідання особисто, брати активну участь у підготовці та обговоренні питань, подавати необхідні інформаційні матеріали, проявляти творчу ініціативу та принциповість у вирішенні проблем, що розглядаються, виконувати доручення науково-методичної ради у встановлені терміни, попередньо готувати свої пропозиції щодо порядку денного наступного засідання.

 

4. Документація науково-методичної ради факультету:

Перелік документів науково-методичної ради факультету:

  • план роботи на поточний навчальний рік;
  • склад науково-методичної ради факультету;
  • звіт про роботу науково-методичної ради факультету за минулий навчальний рік;
  • протоколи засідань науково-методичної ради факультету.

Обсуждение закрыто.