Лебідь Інна Юхимівна

Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

На кафедрі працює з 2014 року.

Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (2002), магістратуру з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» Кам’янець-Подільського державного університету (2004).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів, вчитель біології; викладач педагогіки і методики викладання в початкових класах.

Закінчила аспірантуру при Інституті педагогіки НАПН України за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Управління початковою освітою в Україні (1917-1930 рр.) (2011).

Керує написанням курсових, дипломних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Відзнаки, нагороди: медаль  за успішну участь у популяризації здобутків університету під час роботи П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» (Золота медаль у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»).

Викладає дисципліни: ґендерну педагогіку; педагогіку; педагогіку загальну; історію педагогіку; управління інформаційними зв’язками; теорію організації; аудит і оцінювання.

Коло наукових інтересів: використання активних методів навчання у викладанні педагогічних дисциплін, формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя, творчий підхід до формування професійної майстерності вчителя.

Опубліковано 33 публікації, з них 31 наукового і 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 12 публікацій у фахових виданнях, 2 посібники, 1 монографію.

Публікації 2014-2015 рр

  1. Лебідь І.Ю. Напрямки роботи вчительства в структурі управління освітою в Україні (1920 роки ХХ століття) / І.Ю. Лебідь // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (19-20 вересня 2014 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 45-47.
  2. Лебідь І.Ю. Особливості процесу управління українізацією початкової освіти           / І Ю. Лебідь // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 45. – Ч. 5. – С. 167-174.
  3. Лебідь І.Ю. Особливості управління національною школою і педагогікою в Українській Народній Республіці / І.Ю. Лебідь // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 10 (53). — Рівне: РДГУ, 2014. С. 97-99.
  4. Лебідь І.Ю. Пріоритетні завдання управління початковою освітою в 30-х роках   ХХ століття / І.Ю. Лебідь // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2014 р. – С. 75-79.
  5. Лебідь І.Ю. Особистість педагога в поглядах С.Ф. Русової / І.Ю. Лебідь // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками НДР викладачів, докторантів і аспірантів у 2015 році – Випуск … – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2015. – Т 3 . С.126.
  6. Лебідь І.Ю. Особливості управління Міністерства Народної Освіти в Україні за часів УЦР / І.Ю. Лебідь // Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3 жовтня 2014 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014.             – С. 10-12.
  7. Лебідь І.Ю. Гуманізація управління початковою освітою в країні: історичний аспект / І.Ю. Лебідь // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріали всеукраїнської практичної конференції (м. Хмельницький, 26 лютого 2014 р. / [уклад. О.Р. Поляновська,                 А.П. Маримовська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – С. 8-10.
  8. Лебідь І.Ю. Історія педагогіки. Змістовий модуль: Початкова школа і педагогіка України в роки національно-демократичної революції (1917-1920 рр.). Навчально-методичний посібник / автор-упорядник І.Ю. Лебідь. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 136 с.
  9. Лебідь І.Ю. Ґендерна педагогіка. Навчально-методичний посібник / автор-упорядник    І.Ю. Лебідь. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 130 с.