Кучинська Ірина Олексіївна

Кучинська Ірина Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

В університеті працює з 1995 року.

Закінчила педагогічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1986), факультет перепідготовки спеціалістів з вищою педагогічною освітою за спеціальністю “Практична психологія” при Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (1995).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів, практичний психолог.

Закінчила аспірантуру Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка” (2000).

Закінчила докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Захистила докторську дисертацію на тему: “Розвиток ідей громадянського виховання  у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття)”  (2012).

Вчене звання доцента кафедри психології освіти і управління присвоєно у 2005 році.

Вчене звання професора кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом присвоєно у 2014 році.

Керує написанням курсових, дипломних, магістерських та дисертаційних робіт, науково-дослідницькою роботою, асистентською практикою магістрів університету.

Наукова і громадська робота: член редколегії декількох збірників наукових праць, член науково-методичної ради університету.

Відзнаки, нагороди: медаль “За вагомий  внесок у розвиток освіти та науки”.

Викладає дисципліни: педагогіка вищої школи, керівник навчального закладу, управління навчальною і виховною діяльністю, загальна педагогіка, історія педагогіки.

Коло наукових інтересів: становлення і розвиток ідеї громадянського виховання в Україні; мотиви розвитку виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ– початок ХХІ століття); становлення громадянського виховання як чинника формування української державності в спадщині вітчизняних педагогів; виховання громадянина: традиції та сучасні потреби; значення громадянського виховання у становленні особистості; психолого-педагогічні особливості громадянського та національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасних умовах та інше.

Опубліковано понад 100 публікацій, з них 2 монографії, 4 навчальних посібника два з яких з грифом МОН України.

 Публікації 2014-2015 рр.

 1. Кучинська І. О. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 196 с.
 2. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні : минулий досвід та сучасні потреби : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.
 3. Кучинська І. О. Особливості громадянського формування молоді у контексті трансформації виховної діяльності в 20-30-х рр. ХХ століття / І. О. Кучинська // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 333–342.
 4. Кучинська І. О. Мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку вихованої діяльності в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 69–73.
 5. Кучинська І. О. Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 1 (16). – С. 156–160.
 6. Кучинська І. О. Громадянське виховання дітей і молоді у аспекті трансформаційної інтерпретації виховної діяльності 20–30-х рр. ХХ століття / І. О. Кучинська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 4. – С. 190–196.
 7. Кучинська І. О. Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі / І. О. Кучинська // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18. – С. 66–73.
 8. Кучинська І. О. Ключові аспекти духовно-педагогічної діяльності Івана Огієнка / І. О. Кучинська // наук. зб. : серія історична та філологічна – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – С. 258–263.
 9. Кучинська І. О. Перспективні орієнтири управління формуванням громадянського світогляду особистості в умовах сьогодення / І. О. Кучинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина І – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 261–270.
 10. Кучинська І. О. Виховні особливості ідейно-політичних ціннісних орієнтирів у вищій школі / І. О. Кучинська // Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський) . – Кам’янець-Подільський : Медобори : – 2014. – С. 5–10.
 11. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні : від минулого досвіду до сучасних потреб / І. О. Кучинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 125–126.