Ковальчук Геннадій Петрович

Ковальчук Геннадій Петрович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

На кафедрі працює з 2014 року.

Закінчив фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського (1984).

Спеціальність за дипломом – вчитель математики і фізики.

Закінчив аспірантуру Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (2001). за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію на тему : «Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині XX століття» (2008).

Вчене звання

Працює над монографією.

Керує написанням курсових, дипломних, магістерських робіт,  науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів.

Наукова і громадська робота :

Відзнаки, нагороди :

Викладає дисципліни :  педагогіка, основи педагогічної майстерності, вибрані питання педагогіки і психології.

Коло наукових інтересів : проблема історії і практики трудового виховання школярів у загальноосвітніх закладах України, питання менеджменту і маркетингу, теорії та історії  фізичної культури.

Опубліковано понад 70 публікацій, з них 54 наукового 16 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 навчально-методичних посібників, електронний освітній ресурс.

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Ковальчук Г.П. Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності // Педагогічний дискурс: зб. наук, праць / гол. ред. І.М. Шоробура. –Хмельницький: ХГПА., 2014. – Вип. 16. – С. 75-80.
  2. Ковальчук Г.П. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України; відповід. ред. П.С. Каньоса.   – Випуск 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – С. 58-63.
  3. Ковальчук Г.П. Співдружність у роботі школи і сім’ї в утвердженні здорового способу життя серед молодших підлітків // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / [ред. кол. : П.С. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 4. – С. 104-112.
  4. Ковальчук Г.П. Дитячі рухливі ігри в контексті народного фізичного виховання  // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 14 : у 3-х томах. – Т.2. – С. 146-148.
  5. Ковальчук Г.П. Народно-педагогічні засоби моральної і психологічної підготовки дітей та підлітків до трудової діяльності // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник «Меджибіж» – 12014), Хмельницький: ІРД, 2014. – Ч.1. – С. 352-362.
  6. Ковальчук Г.П. Проблема формування культури здоров’я старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах Хмельниччини // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Випуск 18 (1-2015). – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – С. 47-53.
  7. Ковальчук Г.П. Тенденції розвитку здорового способу життя засобами фізичного виховання в історії суспільства // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб.  наук. праць / [ред. кол. : М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 5. – С. 89-94.
  8. Ковальчук Г.П. Гуманізація управління інноваційними процесами у системі шкільної освіти // Актуальні питання колекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Вип.VI. В 2-х т., том 1. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006. 2015.  –  С. 139-153.
  9. Ковальчук Г.П., Присакар В.В. Педагогіка фізичної культури: Навчальний посібник / Г.П. Ковальчук, В.В.Присакар. –  Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 390 с.
  10. Ковальчук Г.П. Процес творчого становлення особистості у трудовому вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Г.П.Ковальчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 120–121.