logo
 • Опубликовано лютого 15, 2017
 • Comments Off on Діяльність кафедри

Діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

Наукова тема, над якою працює кафедра –  «Теоретико-методичне  обгрунтування оптимізації навчально-виховного процесу студентської молоді  в ВНЗ».

Дослідження присвячене проблемам Дослідження сутності інтерактивної освіти, форм, методів, технологій її реалізації.

Розробка теоретико-практичних основ використання інтерактивних технологій організації навчальної діяльності студентів під час викладання дисциплін педагогічного циклу.

Мета наукової роботи кафедри    Цілісно й комплексно розкрити сутність та основні особливості оптимізації навчально-виховного процесу студентської молоді у вищому навчальному закладі;проаналізувати й обґрунтувати їх можливі варіанти розвитку та визначити перспективи потенційного застосування.

Завдання дослідження:  Обґрунтувати теоретичні засади, розробити моделі підготовки студентської молоді до навчальної діяльності

Практичні результати.  Досліджено сутність і  особливості професійної діяльності викладача ВНЗ, загальні теоретичні підходи  та особливості  діяльності, педагогічної  культури викладача ВНЗ.

Розроблено теоретико-практичні основи  використання педагогічної техніки та особливостей її прояву в діяльності викладача ВНЗ

 

Видання викладачами кафедри наукової продукції :

Монографії

 1. Федорчук В.В. Проектна діяльність, її типи та особливості організації // Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі: колективна монографія / за заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – С. 49-64. (у співавторстві).
 2. Франчук Т.Й Модель «Выпускник» в системе профессионального образования Монографія LAP Lambert Academic Publishing (014-06-12 ) OmniScriptum GmbH & Co. KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany.- 105с.(5 др. арк.)

Підручники і посібники

 1. Кучинська І.О. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина ХІХ-30-ті рр. ХХ століття): навчальний посібник / І.О.Кучинська Кам’янець -Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 196 с.
 2. Федорчук В.В. Педагогічні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-упорядник В.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 268 с.
 3. Ковальчук Г.П.Менеджмент в галузі фізичної культури : Навчальний посібник. – Г.П. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 228 с. (13, 25 ум.др.арк.)
 4. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 136 с.
 5. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 136 с.
 6. Гурський В.А. Науково-дослідна діяльність в галузі освіти: навчально-методичний посібник / А.І.Босенко, Вержиховська О.М., О.В.Гаврилов, В.А.Гурський; за ред. П.Д.Плахтія. – Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 2014. – 160 с. 
 7. Кучинська І.О. Громадянське виховання в Україні : минулий досвід та сучасні потреби : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.
 8. Ковальчук Г.П., Присакар В.В. Педагогіка фізичної культури: Навчальний посібник / Г.П. Ковальчук, В.В.Присакар. –  Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 390 с.
 9. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання. У двох книгах.Кн.1 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Видання 3-е, доопрацювань і доповнене. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 150 с.
 10. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка: теорія виховання, управління навчально-виховним процесом. У 2 кн. Кн..2. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 220 с.
 11. Гурський В.А. Осново науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник [електронний ресурс] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. -136 с.
 12. Лебідь І.Ю. Історія педагогіки. Змістовий модуль: Початкова школа і педагогіка України в роки національно-демократичної революції (1917-1920 рр.). Навчально-методичний посібник / автор-упорядник І.Ю. Лебідь. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 136 с.
 13. Лебідь І.Ю. Ґендерна педагогіка. Навчально-методичний посібник / автор-упорядник І.Ю. Лебідь. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 130 с.

 Організація науково-дослідної роботи студентів

Студенти, починаючи з першого курсу, залучаються до наукової діяльності при роботі над дослідницькими завданнями зростаючого рівня складності в межах навчальних дисциплін. Поступово дослідження стають більш значущими й  змістовними. Здійснюється системна робота з єдиної проблеми впродовж усього навчання, що виражається в підготовці курсових, дипломних, магістерських проектів, участі в роботі наукових лабораторій і проблемних груп та ін.  

Дослідницькою та творчо-науковою роботою на кафедрі охоплені 65 студентів  різних факультетів, які працюють у проблемних групах (11 проблемних груп), а також над курсовими роботами студентів та дипломними роботами магістрантів.

 На кафедрі наявні журнали обліку роботи  проблемних груп.

Основні напрями та форми роботи з обдарованою студентською молоддю:

 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності (робота в проблемних групах, участь у науково-практичних конференціях різного рівня);
 • організація і участь  в засіданнях круглого столу;
 • керування кваліфікаційними роботами студентів;
 • підготовка студентів до участі у конкурсах студентських наукових робіт районного, обласного, республіканського рівнів (проведення університетського етапу, індивідуальні консультації, обговорення цих на засіданнях кафедр та засіданні вченої ради факультету);
 • публікації матеріалів наукових досліджень студентів (в університетському та факультетському збірниках наукових праць та виданнях за матеріалами конференцій різного рівня);

Науково-методичні зв’язки кафедри

                   Науково-педагогічні працівники активно співпрацюють з:

 1. кафедрою педагогіки Хмельницької гуманітарної академії;
 2. кафедрою філософії освіти Київського центрального інституту післядипломної освіти.
 3. угода про співпрацю між кафедрою педагогіки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та:
 4. кафедрою педагогіки Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов на 2010-2015 роки;
 5. відділом теорії та історії педагогічної майстерності інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України на 2015-2020 рр.)
 6. Інститутом проблем виховання НАПН України на 2013-2018 р.р
 7. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  (на 2015-2020 рр.)

 


Обсуждение закрыто.