Дутко Олена Миколаївна

Дутко Олена Миколаївнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти і управляння навчальним закладом.

В Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка працює з 2009 року. На кафедрі педагогіки дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти і управляння навчальним закладом з 2014 року.

У 1991 році вступила до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського на педагогічний факультет. Закінчила інститут з відзнакою і одержала диплом за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання” (1994).

Упродовж 12 років працювала вчителем початкових класів.

З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. За означений термін під керівництвом доктора педагогічних наук, завідувача лабораторії історії педагогіки при Інституті педагогіки НАПН України Дічек Наталії Петрівни підготувала дисертацію Педагогічні ідеї М.І. Костомарова у контексті просвітницького руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століття”, яку у 2010 році успішно захистила.

Займається науковою та науково-методичною роботою, керує написанням курсових проектів, науково-дослідною роботою студентів.

Наукова та громадська робота: бере участь у науково-практичних конференціях. Здійснює керівництво проблемною групою, підготовкою студентів до участі в університетських наукових конференціях. Працює над удосконаленням навчально-методичних комплексів до педагогічних дисциплін з урахуванням специфіки початкового навчання та дошкільного виховання.  Здійснює керівництво педагогічною практикою студентів.

Постійно знайомиться з результатами сучасних досліджень у галузі  педагогіки та історії педагогіки з метою використання їх результатів у процесі викладання педагогічних дисциплін, впровадження нових технологій у практику підготовки майбутніх учителів.

Бере участь в організації та проведенні студентських вечорів, конкурсів, виховних заходів.

Відзнаки, нагороди: наукова робота у співавторстві з Федорчук В.В. була представлена на VІ Міжнародному освітньому форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті», в номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти» та отримала І місце.

Викладає дисципліни: основи педагогічних досліджень, педагогіка, етнопедагогіка, історія педагогіки, дидактика.

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи у ВНЗ; просвітницький рух в Україні ХІХ століття.

У науковому доробку викладача є:

– біля 30 наукових статей, з яких 12 у фахових виданнях;

– монографія «Педагогічні погляди та науково-просвітницька діяльність М.І. Костомарова у контексті культурно-освітнього руху в Наддніпрянській Україні  ХІХ століття»;

– методичні рекомендації «Програма та методичні рекомендації до позакласної та позашкільної освітньо-виховної практики для студентів ІІ курсу галузі знань 0101 «Педагогічна освіта», напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»;

– понад 10 студентських статей.

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Дутко О.М. Нова парадигма педагогічної майстерності в контексті технологізації освітнього процесу / О.М. Дутко // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – 2014. – Вып. 45. – Ч. 5. – С. 101-108.
  2. 2. Дутко О.М. Можливості використання інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів на уроках «Я у світі» / О.М. Дутко // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. (Хмельницький, 26 лютого 2014 р.). – 2014. – С. 131-133.
  3. Дутко О.М. Елементи інтеграції у різних складових навчально-виховного процесу початкової школи / О.М. Дутко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2013 році, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, м. Кам’янець-Подільський (20-21 березня 2014 р.).
  4. Дутко О.М. «Формування в студентів навичок самоконтролю в умовах вищого навчального закладу»/ О.М.Дутко// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С.115.